Umowa

Do zadań Działu Klinicznego CM należy m.in. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, podpisaniem i aneksowaniem umów użyczenia zawieranych z uniwersyteckimi podmiotami leczniczymi i „bazą obcą”.

 

Umowa użyczenia zawierana jest pomiędzy UżyczającymBiorącym w używanie

Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego „Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez cały czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Użyczający to podmiot będący właścicielem aparatury lub sprzętu medycznego, który ma być przedmiotem umowy użyczenia. Wskazany sprzęt powinien znajdować się w ewidencji składników majątkowych. Użyczającym może być zarówno podmiot leczniczy jak i Uczelnia.

Przedmiotem umowy jest użyczenie urządzeń będących własnością Uczelni/podmiotu leczniczego wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej podmiotu leczniczego/Uczelni.

Biorący w używanie ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użyczonego mienia.

W celu zawarcia umowy użyczenia jednostki organizacyjne Uczelni proszone są o przesłanie wniosku zaadresowanego do Z-cy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum wraz z załączoną aktualną opinią techniczną sprzętu.

Poprawnie wypełniony wniosek o zawarcie umowy użyczenia powinien zawierać informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację urządzenia:

  • nazwa urządzenia,
  • dane identyfikacyjne sprzętu (nr inwentarzowy, nr SAT, nr OT, ilość sztuk),
  • aktualną nazwę jednostki organizacyjnej podmiotu, w której będzie użytkowany sprzęt,
  • dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, nr telefonu).

Dział Kliniczny CM przy współpracy z Zespołem Radców Prawnych CM przygotowuje projekt umowy użyczenia.

Ważnym elementem każdej umowy użyczenia jest protokół zdawczo-odbiorczy, jest to dokument potwierdzający przekazanie użyczonego sprzętu.

Wszystkie umowy rejestrowane są w Dziale Organizacji i Promocji CM.

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UŻYCZENIA