Rozwiązanie umowy użyczenia

Rozwiązanie umowy użyczenia następuje na wniosek jednej ze Stron – Biorącego w używanie lub Użyczającego.

Zgodnie z zapisami umowy użyczenia każda ze stron może ją wypowiedzieć z 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie następuje na koniec kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Aby dopełnić formalności jednostki organizacyjne Uczelni proszone są o złożenie wniosku skierowanego do Z-cy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z prośbą o rozwiązanie umowy. Należy wskazać co najmniej: numer umowy, datę jej zawarcia oraz jednostkę użyczenia.

W dniu rozwiązania umowy użyczenia należy podpisać zwrotny protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie, że sprzęt będący przedmiotem umowy został zwrócony do właściciela (Użyczającego). Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający  z jego prawidłowej eksploatacji.

Najczęstsze przyczyny rozwiązywania umów użyczenia to potrzeba kasacji użyczonych urządzeń lub ich zwrot z powodu braku zapotrzebowania.
W każdym z tych przypadków sprzęt powinien zostać zwrócony na stan jednostki użyczającej. W tym celu sporządza się opinię techniczną sprzętu, bez względu na fakt czy będzie zwrot czy kasacja użyczonego sprzętu. Dodatkowo w przypadku sprzętu przeznaczonego do kasacji po formalnym zwróceniu sprzętu należy postępować zgodnie z wytycznymi Uczelni odnoście procesu kasacji sprzętu.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozwiązania umowy użyczenia na mocy porozumieniem stron, w terminie wskazanym we wniosku, popartym uzasadnieniem. Oprócz przekazania sprzętu czyli podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego należy także podpisać osobny dokument będący potwierdzeniem rozwiązania umowy.

Wszystkie prace związane z koordynacją procesu rozwiązania umowy użyczenia nadzoruje Dział Kliniczny CM.

 

WZÓR WNIOSKU O ROZWIĄZANIE UMOWY UŻYCZENIA