Założenia reformy podmiotów leczniczych

Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 120 oraz z 2021 r. poz. 17), powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Zadaniem Zespołu było opracowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia założeń reformy sektora szpitalnictwa w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac zespołu.

Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne(31.05.2021)


Powrót