Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić:               

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez kandydata z klauzulą informacyjną oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli kandydat jej udziela.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków w terminie do 25 października 2021 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Kopie złożonych przez kandydata dokumentów w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, pok. 43 ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

28 października 2021 r., ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków – spełnienie warunków formalnych,

3 listopada 2021 r., ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków – rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

 

Ogłoszenie o konkursie

Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Powrót