Lek. Marek Szwarczyński kandydatem na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję konkursową został lek. Marek Szwarczyński – dotychczasowy dyrektor. Nominację musi teraz zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Dwóch kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, złożyło kompletne aplikacje, a także spełniło warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Marek Szwarczyński jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej karierze pracował w wielu jednostkach sektora opieki zdrowotnej zarówno jako lekarz, jak i kierownik i menadżer – m.in. w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W 2015 r. objął stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W trakcie jego kadencji jednostka poprawiła wyniki finansowe oraz zwiększyła liczbę przyjmowanych pacjentów, co umocniło jej pozycję na rynku świadczeń stomatologicznych.

W przedstawionej komisji konkursowej koncepcji na kolejną kadencję kandydat wskazał, że jego celem jest budowanie i umacnianie pozycji kliniki jako lidera na rynku usług stomatologicznych, doskonalenie organizacji pracy i unowocześnianie bazy sprzętowej oraz rozwój obszaru dydaktyczno-naukowo-badawczego. Wśród głównych kierunków działań wymienił m.in.: utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej kliniki, wzrost rentowności prowadzonej działalności, podnoszenie kwalifikacji pracowników, budowanie dobrych relacji interpersonalnych w zespole, informatyzację jednostki, wspieranie innowacyjności, utrzymanie dobrych relacji z UJ CM w obszarze dydaktyczno-naukowym oraz otwartość na współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i instytutami naukowymi.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (UKS) to wiodąca jednostka na rynku usług stomatologicznych w Małopolsce. Oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. Ten fakt stawia ją w pozycji świadczeniodawcy wykonującego świadczenia stomatologiczne na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności personelu medycznego.


Powrót