Aktualności


Prof. Wojciech Cyrul nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.  Więcej informacji tutaj.

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ kandydatem na dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

3 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję konkursową został dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ. Nominację musi teraz zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki. Więcej informacji tutaj.

25-lecie Działu Klinicznego CM

Dział Kliniczny CM utworzony został przez ówczesnego Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Stanisława Konturka Zarządzeniem nr 17/96 z dnia 14 października 1996 r. Początkowo zajmował się nadzorem nad dwoma szpitalami klinicznymi przy ul. Kopernika i w Prokocimiu. Szpitale kliniczne, które wcześniej stanowiły element struktury organizacyjnej uczelni zostały wyodrębnione i jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej poddane nadzorowi ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. […]

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) tj.: posiada wykształcenie wyższe; posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; nie została […]

Założenia reformy podmiotów leczniczych

Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 120 oraz z 2021 r. poz. 17), powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zadaniem Zespołu było opracowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia założeń reformy sektora szpitalnictwa w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac zespołu. Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących […]